Algemene voorwaarden

Welke voorwaarden gelden voor ons & voor U

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Indien u een afspraak heeft gemaakt bij een van onze podotherapeuten en/of medewerkers is er een behandelovereenkomst van toepassing. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak bij een van onze behandelaren die betrekking hebben op eerdere overeenkomst zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Facturering
Facturering kan plaats vinden op verschillende wijzen

1.
Infomedics: onder onze verantwoordelijkheid heeft Podotherapie Den Bosch de facturatie en incasso uit handen gegeven aan Infomedics. Als onderdeel van dat proces heeft Infomedics tevens de vorderingen overgenomen voor ons. U dient daarom aan Infomedics de betalingen te voldoen, tenzij dit anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd. Lees de betalingsvoorwaarden verder in Artikel 3.

2.
U ontvangt de factuur zelf en kunt de betaling bij voorkeur via bankoverschrijving voldoen. Het is niet mogelijk om te pinnen of per creditcard te betalen bij ons in de praktijk.

3.
Rechtstreeks aan zorgverzekeraar of zorggroep/-instelling: Indien Podotherapie Den Bosch rechtstreeks aan deze instellingen kan factureren, in het geval van wondzorg, en/of diabetische voetzorg zal er een rechtstreekse declaratie plaatsvinden.

Artikel 3 – Infomedics betalingsvoorwaarden
Onder onze verantwoordelijkheid heeft Podotherapie Den Bosch de facturatie en incasso uit handen gegeven aan Infomedics. U dient aan infomedics de betalingen te voldoen tenzij dit anders is overeengekomen. In dat geval ontvangt u van Podotherapie Den Bosch zelf een factuur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

1.
Indien mogelijk mag Infomedics namens ons incasseren bij uw zorgverzekeraar.

2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan

3.
Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin Infomedics u vraagt de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en kosten in rekening.

4.
De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.

5.
Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

 

  • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
  • Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroepen van dit beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan bij Infomedics worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl. Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

Artikel 4 – Cliënten jonger dan 16 jaar
Kosten van behandelingen voor een cliënt jonger dan 18 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cliënt 18 jaar of ouder is, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de kosten, tenzij dit schriftelijk anders is bevestigd.

Artikel 5 – Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Indien u aanvullend bent verzekerd en de betaling zoals in artikel 2.a zal plaatsvinden zal Infomedics rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Echter indien dit niet mogelijk is ongeacht de reden zal u zelf zorg moeten dra gen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen tevens niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Wij raden u aan om de polisvoorwaarden na te kijken indien u zeker wilt zijn van een vergoeding. Indien u diabetes mellitus heeft kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 – Annulering opdracht
Indien een opdracht door cliënt wordt geannuleerd, bent u gehouden aan alle door Podotherapie Den Bosch aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 7 – Annulering afspraak
Gemaakte afspraken bij de podotherapeut of een van onze medewerkers kunnen mondeling, telefonisch of per e-mail, tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Wij behouden ons het recht om afspraken die niet tijdig zijn afgemeld in rekening te brengen. Service consulten die worden verzuimd worden bij een eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

Artikel 8 – Waarborging kwaliteit
Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit, service en kennis te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van Paramedici.

Artikel 9 – Garantie producten
Steunzolen, ortheses, nagelbeugels en/of andere therapeutische hulpmiddelen zijn onderdeel van een behandelplan en therapie. Er kan geen garantie worden gegeven op het effect van deze hulpmiddelen. Indien een steunzolen of ander hulpmiddel moet worden aangepast zal dit binnen 3 maanden onder de garantie vallen en zullen daarom niet in rekening worden gebracht.

Onze Algemene voorwaarden kunt u HIER downloaden

073 6148814

Graafseweg 157
5213AD ‘s-Hertogenbosch

Openingstijden

Maandag-Vrijdag 09.00 - 17.00

E-mail uw vraag

vragen@podotherapiedenbosch.nl